Jeder Mitarbeiter des Unternehmens kümmert sich nach seiner Einordnung um schonende Abfallbehandlung, Öl,  um Schutz der Reinheit der Luft, Oberflächen-und Grundwasser und Liegende der Gesteine.

Sie befinden Sich in der Sektion:


Malý Újezd, Jelenice, Vavřineč – veřejná kanalizace


Fotos in der Galerie: 3
Galerie ansehen »

Investorem projektu je Obec Malý Újezd, Středočeský kraj. Projekt se buduje na pozemcích katastrálních území Velký Borek, Malý Újezd a Jelenice u Mělníka. V rámci projektu bude vybudována podtlaková kanalizační síť s výtlakem do kanalizačního systému obce Velký Borek, jehož prostřednictvím budou odpadní vody převáděny na ČOV Mělník. Projekt obsahuje podtlakové řady, vedlejší řady, podtlakové přípojky v celkové délce 10 059,7 m, 175 ks vakuových sběrných šachet včetně monitoringu, veřejné gravitační části přípojek v celkové délce 3 809,2 m, výtlačné řady v celkové délce 3 286 m, vakuovou stanici o kapacitě 7 l/s a čerpací stanici o kapacitě 8 l/s.

Zemní práce byly zahájeny 29.9.2014, předpoklad dokončení stavby dle SOD je do 30.9.2015. 
Investiční náklady projektu jsou ve výši 64,160 mil. Kč. Na projekt je přislíbena dotace ze SFŽP. 
Garnets consulting a.s. zabezpečuje TDI a koordinátora BOZP.